ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန Grade -7 အခြေခံပညာသင်ရိုးသစ် ဉီးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ

5

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) နှင့် School Mapping System မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနား

IMG_20191206_091025