EMIS လုပ်ငန်း၏ HE/TVET, NFE Module Software Pilot Testing ဆောင်ရွက်ရန် Software အသုံးပြုသူများအတွက် Software အသုံးပြုမှုသင်တန်း (၂၃-၇-၂၀၁၉ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၉ အထိ)

IMG_20190723_113755

ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၉ နေပြည်တာ် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၃)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ