ရန်ကုန်ပညာရေးတက္ကသိုလ် Learning Hub တွင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဖွဲ့ဝင်များ တွေ့ဆုံပွဲ

4